FLC bị đề nghị thu hồi đất tại Hạ Long

FLC bị đề nghị thu hồi đất tại Hạ Long

FLC bị đề nghị thu hồi đất tại phường Hà Khánh Hạ Long. Ngày 10/01/2023, UBND thành phố Hạ Long có văn bản số 143/UBND. Về việc nộp tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị Hà Khánh tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Đến nay Công ty CP Tập đoàn FLC chưa nộp ngân sách nhà nước hơn 97 tỷ đồng.

FLC bị đề nghị thu hồi đất tại Hà Khánh

Giai đoạn 1

UBND Tỉnh có Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất. Cho Công ty CP Tập đoàn FLC đề thực hiện dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh. “Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 23/9/2022.

Về việc phê duyệt bổ sung tiền sử “dụng đất do điều chỉnh tăng thời gian đầu tư xây dựng dự án theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND Tỉnh. Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án FLC Tropical City tại phường Hà Khánh (giai đoạn 1) và theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 3445/UBND-QLĐĐ ngày 03/6/2021 và văn bản số 2373/UBND- QLĐĐ2 ngày 15/4/2021.

“Tổng số tiền sử dụng đất còn nợ đến ngày 28/02/2023. Về thu tiền sử dụng đất bổ sung do điều chỉnh tăng thời gian thực hiện. Đầu tư xây dựng dự án là 74.676.426.971 đồng. Gồm tiền nợ thuế 72.766.311.299 đồng và tiền “phạt chậm nộp 1.910.115.672 đồng). Tương ứng với 26% quỹ đất ở = 26.350m2 đất ở UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty CP Tập đoàn FLC.

FLC bị đề nghị thu hồi đất tại Hạ Long

Giai đoạn 2

Tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 23/9/2027. Về việc phê duyệt bô sung tiền sử dụng đất dự án FLC Tropical khu đô thị tại phường Hà Khánh. Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 3445UBND-QLĐĐ ngày 03/6/2021 và văn bản số 2373/UBND-QLĐĐ2 ngày 15/4/2021.

Tổng số tiền sử dụng đất còn nợ do thu bồ sung tiền sử dụng đất (giai đoạn 2) là 22.444.892.904 đồng (gồm tiền nợ thuế 21.870.784.803 đồng và tiên phạt chậm nộp 574.108.101 đồng); tương ứng 16,84% quỹ đất ở = 20.359,4m” UBND.

Kiến nghị đề xuất dự án FLC tại Hạ Long

Đến nay Công ty CP tập đoàn FLC vẫn chây ì, không chịu nộp tiền sử dụng đất và các khoản chậm nộp theo quy định. Ngày 23/02/2023, chi cục thuế thành phố Hạ Long đã có văn bản số 1043/CCTHLO-QLN. Về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Ngày 31/5/2022, chi cục thuế thành phố Hạ Long đã có văn bản số 3907/CCTHLO-QLN về việc đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn. Gửi cục thuế thành phố Hà Nội, cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành. Thông báo số 33458/TB-CTHN-QLN ngày 15/07/2022. Về việc ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty CP tập đoàn FLC. Quyết định số 33457/QĐ- CTHN-QLN. Ngày 15/7/2022 về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn.

FLC nợ tiền khu đô thị tại Hà Khánh GĐ 1

Tổng diện tích đất đề nghị thu hồi 58.186,2 m2, trong đó gồm: 26. 705. 3m2 đất ở (310 ô đất ở). 2.670,1m2 đất cây xanh nhóm nhà ở và 28.810,8m2 đất hạ tầng kỹ thuật. Chi tiết lô đất như sau:

STT Số ô đất Số lô Diện tích m2
1 20 O-IV.01 1.002,0
2 36 O-IV.02 32811
3 41 O-IV.03 3.2674
4 36 O-IV.04 33424
5 43 O-IV.05 3.4164
6 52 O-II28 3.972,0
7 44 O-II29 4.002,0
8 38 O-IIL28 3.522,0
Tổng 310   26.7053

FLC nợ tiền khu đô thị tại Hà Khánh GĐ 2

Tổng diện tích đất đề nghị thu hồi do chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền phạt chậm nộp: 68.759, 0 m2) ; trong đó gồm: 20.352 4m2 đất ở (221 ô đất ở), 4.653, m2” đất cây xanh, 5.061m2 đất văn hóa, 30.160m2 đất hạ tầng kỹ thuật, 4.804,1m2 đất cây xanh thể dục thể thao, 3. 621,2m2 đất bãi đỗ xe và 100,0m2 đất trạm trung chuyên rác.

STT Số ô đất Số lô Diện tích m2
1 63 O-I.10 5.894. 7
2 60 O-LII 5 5.465.0
3 50 O-IL12 4.5350
4 48 O-L13 4.4647
Tổng 221   20.636,3

Đối với số tiền nợ chưa nộp tiền phạt vi phạm hành chính và chưa nộp tiền theo kết luận thanh tra số 25/KL-TTr ngày 18/9/2020 của thanh tra tỉnh Quảng Ninh:

Tổng diện tích đất đề nghị thu hồi do vi phạm hành chính và kết luận thanh tra số 25/KL- TTr ngày 18/9/2020 của thanh tra tỉnh 19.372, 4m2, trong đó gồm: 8.764,0 m2 đất ở (94 ô đất ở), 550, 5m2 đất cây xanh, 10.057, 9m2 đất hạ tầng kỹ thuật.

STT Số ô đất Số lô Diện tích m2
1 60 O-L08 5.5323
2 34 O-I.09 3.231,7
Tổng 94   8.764,0

Thông tin liên hệ:
Bất động sản Đại Lâm Mộc, thôn 3 Hoàng Tân Quảng Yên Quảng Ninh.
Điện thoại: 0347668899
Email: hoangvandoai@gmail.com
Website: https://phuchophalongxanh.com/

Mời bạn đánh giá
Chia sẻ